Keiko Mon 8 May: Irimi-nage… from Shomen-uchi, Katate-dori, Tsuki…


Irimi-nage (entering throw)…from Shomen-uchi (overhead strike), Katate-dori (grab), Tsuki (punch)…